October 26th, 2020

Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1)


Collapse )

       Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1)

ДОК: Вспомним забытое-1. Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г.
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
PDF: Вспомним забытое-1
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
vk.com/@-67183011-vystuplenie-v-krasnodare-27122000-g-vspomnim-zabytoe-1

[Spoiler (click to open)]#аду #вспомним #забытое #краснодар #баламутчума
#баламутчумааду #баламутчумавспомним #баламутчумазабытое #баламутчумакраснодар
АДУ, вспомним, забытое, Краснодар,баламутчума

Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1. Текст)


Collapse )

       Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1)

ДОК: Вспомним забытое-1. Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г.
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
PDF: Вспомним забытое-1
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
vk.com/@-67183011-vystuplenie-v-krasnodare-27122000-g-vspomnim-zabytoe-1

[Spoiler (click to open)]#аду #вспомним #забытое #краснодар #баламутчума
#баламутчумааду #баламутчумавспомним #баламутчумазабытое #баламутчумакраснодар
АДУ, вспомним, забытое, Краснодар,баламутчума

Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1. Текст. Продолжение)


Collapse )

       Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1)

ДОК: Вспомним забытое-1. Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г.
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
PDF: Вспомним забытое-1
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
vk.com/@-67183011-vystuplenie-v-krasnodare-27122000-g-vspomnim-zabytoe-1

[Spoiler (click to open)]#аду #вспомним #забытое #краснодар #баламутчума
#баламутчумааду #баламутчумавспомним #баламутчумазабытое #баламутчумакраснодар
АДУ, вспомним, забытое, Краснодар,баламутчума

Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1. Текст. Продолжение)


Collapse )

       Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1)

ДОК: Вспомним забытое-1. Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г.
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
PDF: Вспомним забытое-1
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
vk.com/@-67183011-vystuplenie-v-krasnodare-27122000-g-vspomnim-zabytoe-1

[Spoiler (click to open)]#аду #вспомним #забытое #краснодар #баламутчума
#баламутчумааду #баламутчумавспомним #баламутчумазабытое #баламутчумакраснодар
АДУ, вспомним, забытое, Краснодар,баламутчума

Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1. Текст. Окончание)


Collapse )

       Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г. (Вспомним забытое-1)

ДОК: Вспомним забытое-1. Выступление в Краснодаре. 27.12.2000 г.
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
PDF: Вспомним забытое-1
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
vk.com/@-67183011-vystuplenie-v-krasnodare-27122000-g-vspomnim-zabytoe-1

[Spoiler (click to open)]#аду #вспомним #забытое #краснодар #баламутчума
#баламутчумааду #баламутчумавспомним #баламутчумазабытое #баламутчумакраснодар
АДУ, вспомним, забытое, Краснодар,баламутчума

Хлеба мало? (Вспомним забытое-1)


Collapse )

     Хлеба мало? (Вспомним забытое-1)

ДОК: Хлеба мало (Вспомним забытое-1)
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
PDF: Вспомним забытое-1
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru

[Spoiler (click to open)]#аду #вспомним #забытое #краснодар #жлеб #мало #баламутчума
#баламутчумааду #баламутчумавспомним #баламутчумазабытое #баламутчумакраснодар #баламутчумажлеб #баламутчумамало
АДУ, вспомним, забытое, Краснодар,хлеб,мало,хлеба,баламутчума

Миссия Александра Македонского (Вспомним забытое-1)


Collapse )

      Миссия Александра Македонского (Вспомним забытое-1)

ДОК: Миссия Александра Македонского (Вспомним забытое-1)
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru
PDF: Вспомним забытое-1
Balamut-Chuma
bchumagugl@mail.ru

[Spoiler (click to open)]#аду #вспомним #забытое #краснодар #александр #македонский #зоротуштра #азвеста #авеста #баламутчума
#баламутчумааду #баламутчумавспомним #баламутчумазабытое #баламутчумаалександр #баламутчумамакедонский #баламутчумазоротуштра #баламутчумаазвеста #баламутчумаавеста
АДУ, вспомним, забытое, Краснодар,Александр,Македонский,Зоротуштра,Азвеста,Авеста,миссия,баламутчума